LecturesNews

Charlotte Malterre-Barthes

By June 17, 2018 No Comments

AL/

Charlotte Malterre-Barthes është  arkitekte, urbaniste dhe dijetare bashkëkohor. Studioi në Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Marseille, në TU Vienna, dhe ETH Zurich. Pas praktikës në Coop Himmelb (l) au, në vitin 2003 mori diplomën magna cum laude nga  Women Social Centre në Baghdad, duke trajtuar përfshirjet Sociale dhe Politike në Arkitekturë. Charlotte bashkëpunoi me disa zyra (si, Balkrishna Doshi në Sangath, Rudy Ricciotti, OOS) dhe në vitin 2009 financoi praktikën e dizajnit urban OMNIBUS me Noboru Kawagishi.

Drejtoresh e Programit të Masterit të Studimeve të Avancuara në Dizajnin Urban me Marc Angélil që nga viti 2014, ka një doktoraturë nga ETHZ në ‘Territoret e Ushqimit’ dhe efektet e ekonomisë politike të ushqimit në mjedisin e ndërtuar. Bashkëpunëtore e hulumtimit Future Cities Laboratory-Singapore në 2012-2013, Charlotte mbajti ligjërata dhe udhëheqi punëtori në AA, he Storefront for Art and Architecture, në Hong-Kong University, ndër të tjera. Veprat e saj u botuan gjerësisht (AD, San Rocco, TRANS, Tracés etj.) dhe u ekspozuan Swiss and Egyptian Pavilion at the Venice Biennale, Bi-City Shenzhen Biennale, Rabat Architecture Biennale). Bashk me Marc Angélil, redaktoi “Housing Cairo: The Informal Response,” (DAM prizewinner, 2016) dhe “Cairo Desert Cities” (Berlin, Ruby Press). Charlotte gjithashtu është anëtare e Parity Group, një shoqatë me bazë brenda ETH, e angazhuar për përmirësimin e barazisë gjinore në shkolla dhe në profesion.
EN/

Charlotte Malterre-Barthes is an architect, urban designer, and contemporary scholar. She studied at the Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Marseille, at TU Vienna, and ETH Zurich. After interning at Coop Himmelb(l)au, she obtained in 2003 her diploma magna cum laudewith ‘a Women Social Centre in Baghdad’, tackling political and social involvements of architecture. Charlotte collaborated with several offices (Balkrishna Doshi at Sangath, Rudy Ricciotti, OOS), and in 2009, funded the urban design practice OMNIBUS with Noboru Kawagishi.

Program Director of the Master of Advanced Studies in Urban Design at the Chair of Marc Angélil since 2014, she holds a PhD from ETHZ on ‘Food Territories’ and the effects of the political economy of food on the built environment. A research fellow at Future Cities Laboratory-Singapore in 2012-2013, Charlotte lectured and taught workshops at the AA, the Storefront for Art and Architecture, at Hong-Kong University, among others. Her works were widely published (AD, San Rocco, TRANS, Tracés, etc.) and exhibited (Swiss and Egyptian Pavilion at the Venice Biennale, Bi-City Shenzhen Biennale, Rabat Architecture Biennale). With Marc Angélil, she edited the “Housing Cairo: The InformalResponse,” (DAM prizewinner 2016) and “Cairo Desert Cities” (Berlin, Ruby Press).  Charlotte is also founding member of the Parity Group, a grassroots association within ETH committed to improving gender equality at the school and in the profession.