LecturesNews

Valentin Kunik & Guillaume de Morsier


By June 13, 2018 No Comments

AL/

Valentin Kunik & Guillaume de Morsier
 Office

Zyra e Valentin Kunik & Guillaume de Morsier është themeluar në Lausanne, Zvicër në vitin 2010 nga Valentin dhe Guillaume. Interesi i tyre i përbashkët për një arkitekturë kritike dhe të përkushtuar I solli dy arkitektët së bahsku. Ata punojnë me territore si dhe në me instalime. Aktualisht projektet e tyre kanë të bëjnë me të ardhmen e jetesës dhe të punës, hapësirave të reja prodhuese dhe projektimit të infrastrukturës multifunksionale të peizazhit. Ata po zhvillojnë një arkitekturë që lidh njerëzit së bashku, si dhe me elemente fizike dhe organizma të gjalla. Puna tyre primare ka të bëjë me tokë, ujë, klimë, meteorologji dhe materiale që janë të rinovueshme dhe me burime bio.

EN/

Valentin Kunik & Guillaume de Morsier
 Office

Valentin Kunik & Guillaume de Morsier
 office is founded in Lausanne, Switzerland in 2010 by Valentin Kunik and Guillaume de Morsier. Gathered around their common interest for a critical and committed architecture. They work at the scale of the territory as well as the scale of the installation. Currently their projects are dealing with the future of living and working, new manufacturing spaces and the design of multifunctional landscape infrastructures. They are developing an architecture that connects people together, and also to physical elements and living organisms. They work primary with soil, water, climate, meteorology and materials that are renewable and bio-sourced. Valentin & Guillaume will also be part of the Parallel Sprawl workshop.

www.kunikdemorsier.ch